w naszej ofercie: 11951 imprez, 5511 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Indywidualny Kurs J��zyka Niemieckiego w Wiedniu w Austrii - Obozy z J��zykiem Niemieckim Austria Wiede�� Wiek: 16+
Wszystko o tej ofercie wie:

INDYWIDUALNY KURS J��ZYKA NIEMIECKIEGO W WIEDNIU W AUSTRII

Obozy z J��zykiem Niemieckim Austria Wiede�� Wiek: 16+

Wiek: od 16 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
120272152
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • Oceń ofertę (Ocen: 0)
    • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE
Zaj��cia odbywaj�� si�� od poniedzia��ku do pi��tku, z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych. ��
Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych + 5 godzin programu kulturalnego (zwiedzanie Wiednia, filmy i rozmowy o austriackiej muzyce, sztuce, historii, literaturze, kursy walca, spotkania, zaj��cia sportowe). 1 godzina lekcyjna = 45 minut. G����wny nacisk k��adziony jest na doskonalenie umiej��tno��ci komunikacji, a zaj��cia z gramatyki i konwersacje s��u���� wzbogaceniu s��ownictwa. Zaj��cia obejmuj����cztery lekcje dziennie��- rano lub po po��udniu,��od poniedzia��ku do pi��tku (z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych). .Grupy licz�� oko��o 8,��maksymalnie 12��os��b. W��mi��dzynarodowych��grupach dowiedz�� si�� Pa��stwo wiele o innych kulturach. Maj�� Pa��stwo wystarczaj��co��du��o czasu��na nauk�� we w��asnych zakresie, zwiedzanie i odpoczynek. Podczas kursu polepsz�� Pa��stwo��og��ln�� znajomo���� niemieckiego��oraz��swoje zdolno��ci komunikacyjne. Lekcje gramatyki i zaj��cia konwersacyjne pomog�� lepiej opanowa�� sk��adni�� i poszerz�� Pa��stwa zas��b s��ownictwa. Ka��da grupa ma��dw��ch nauczycieli,��aby zapewni����urozmaicone i inspiruj��ce zaj��cia.��Dzi��ki temu uczestnicy kursu poznaj�� indywidualne style nauczania, r����ne osobowo��ci nauczycieli oraz mog�� zaznajomi�� si�� z r����nymi wariantami wymowy w j��zyku niemieckim.
Kurs intensywny: ��30 godzin lekcyjnych (20 godzin kursu standardowego plus dodatkowo dwie godziny lekcyjne dziennie ��w mini-grupach, podczas kt��rych jest k��adziony specjalny nacisk na indywidualne potrzeby i s��abe strony) + ��5 godzin programu kulturalnego (zwiedzanie Wiednia, filmy i rozmowy o austriackiej muzyce, sztuce, historii, literaturze, kursy walca, spotkania, zaj��cia sportowe). 1 godzina lekcyjna = 45 minut. Odpowiedni dla ka��dego, kto chce osi��gn������szybkie post��py��w kr��tkim czasie. Zajecia obejmuj����sze���� lekcji dziennie,��z kt��rych cztery��odbywaj�� si�� w grupach licz��cych oko��o 8 os��b (maksymalnie 12 uczestnik��w).��Dwie lekcje��dziennie odbywaj�� si�� w��ma��ych grupach��licz��cych 5-8 os��b. W��mi��dzynarodowych��grupach dowiedz�� si�� Pa��stwo wiele o innych kulturach. Zaj��cia obejmuj�� 6 lekcji dziennie��rano lub po po��udniu��od poniedzia��ku do pi��tku (z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych). Nacisk k��adziony jest na polepszenie��og��lnej znajomo��ci j��zyka niemieckiego��oraz��rozwini��cie zdolno��ci komunikacyjnych.��Lekcje gramatyki i zaj��cia konwersacyjne pomog�� lepiej opanowa�� sk��adni�� i poszerz�� Pa��stwa zas��b s��ownictwa. W trakcie kursu po��wicz�� Pa��stwo tak��e pisanie formalnych i nieformalnych list��w, polepsz�� umiej��tno���� rozumienia ze s��uchu i tekstu pisanego. W trakcie dodatkowych lekcji w ma��ych grupach nauczyciel mo��e skupi�� si�� na��indywidualnych potrzebach��oraz s��abych punktach ucznia. Ka��da grupa ma��trzech nauczycieli,����aby zapewni�� Pa��stwu��urozmaicone i inspiruj��ce zaj��cia. Dzi��ki temu uczestnicy kursu poznaj�� indywidualne style nauczania, r����ne osobowo��ci nauczycieli oraz mog�� zaznajomi�� si�� z r����nymi wariantami wymowy w j��zyku niemieckim.
Stopnie nauczania: ��A1 ��� C2
Terminy rozpocz��cia kurs��w: kursy dla pocz��tkuj��cych ��� 07.01; 04.02; 04.03; 01.04; 06.05; 03.06; 01.07; 29.07; 02.09; 30.09; 04.11; 02.12.2019r. Pozosta��e poziomy zaawansowania ��� co tydzie�� w poniedzia��ek.��

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
27.10-09.11.2019 4909 PLN Sprawdź
27.10-16.11.2019 7109 PLN Sprawdź
27.10-23.11.2019 9509 PLN Sprawdź
03.11-16.11.2019 4909 PLN Sprawdź
03.11-23.11.2019 7109 PLN Sprawdź
03.11-30.11.2019 9509 PLN Sprawdź
10.11-23.11.2019 4909 PLN Sprawdź
10.11-30.11.2019 7109 PLN Sprawdź
10.11-07.12.2019 9509 PLN Sprawdź
17.11-30.11.2019 4909 PLN Sprawdź
17.11-07.12.2019 7109 PLN Sprawdź
17.11-14.12.2019 9509 PLN Sprawdź
24.11-07.12.2019 4909 PLN Sprawdź
24.11-14.12.2019 7109 PLN Sprawdź
24.11-21.12.2019 9509 PLN Sprawdź
01.12-14.12.2019 4909 PLN Sprawdź
01.12-21.12.2019 7109 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

U rodzin austriackich. Pokój 1-osobowy. Rodzinę goszczącą może stanowić bezdzietna para lub rodzina z dziećmi. Kuchnia i łazienka dzielona jest z rodziną goszczącą. Odległość do szkoły max 40 minut transportem publicznym. Kaucja za klucze: 100 EUR.
 

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

Transport

27.10-09.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

27.10-16.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

27.10-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-16.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-21.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

01.12-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

01.12-21.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

Cena zawiera

Zakwaterowanie: 13, 20 lub 27 nocleg��w (w zale��no��ci od d��ugo��ci wybranego kursu).��
Wy��ywienie: 2 posi��ki dziennie; pierwszy posi��ek: kolacja dniu przyjazdu, ostatni posi��ek ��� ��niadanie w dniu wyjazdu.��
Transport: dojazd w��asny. Proponujemy atrakcyjne po����czenia autokarowe i lotnicze.��
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.��
Zaj��cia pozalekcyjne. Op��ata rezerwacyjna. Test wst��pny. Certyfikat uko��czenia kursu. Wsparcie przedstawiciela szko��y w trakcie trwania kursu.

Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie obj��tych t�� ofert��.

Program

Wiek uczestnik��w: od 16 lat
Wiede�� ��� przez wielu uwa��any za kulturaln�� stolic�� Europy - to nowoczesna metropolia z unikaln�� atmosfer�� i niezaprzeczalnym urokiem. To czyste, bezpieczne i zielone miasto daje wspania��e mo��liwo��ci do nauki j��zyka niemieckiego.
ActiLingua Academy to nowoczesna szko��a j��zykowa w Wiedniu. Oferujemy lekcje j��zyka niemieckiego dla wszystkich poziom��w od pocz��tkuj��cych do zaawansowanych. Kursy prowadz�� rodzimi u��ytkownicy j��zyka niemieckiego. Uczestnicy ucz�� si�� m��wienia, pisania i czytania w j��zyku niemieckim. Nasze zaj��cia odbywaj�� si�� w ma��ych grupach i s�� przeprowadzane wed��ug nowoczesnych metod nauczania - aby nauka niemieckiego sprawia��a przyjemno����! Kurs j��zykowy w szkole ActiLingua to nie tylko nauka niemieckiego - dzi��ki naszym zaj��ciom dodatkowym odkryjesz Wiede�� i kultur�� austriack�� a tak��e przyswoisz j��zyk w ciekawy spos��b.

Program fakultatywny

Szko��a oferuje bogaty program fakultatywny, np. wycieczki realizowane w weekendy: ca��odniowe - Salzburg, Dolina Wachau, Jezioro Neusiedl, Graz, Linz��(25 - 70 EUR), p����dniowe - Klosterneuburg, Laxenburg, Burg Kreuzenstein (10-40 EUR).

Informacje praktyczne

> minimalnym termin pobytu - 2 tygodnie, 
> potwierdzenie przyjęcia uczestnika na kurs następuje do 72 godzin od zgłoszenia,
> świadczenia dodatkowo płatne: 
- kurs intensywny (30 h tygodniowo) - 550 zł/tydzień, 
- dopłata sezonowa za zakwaterowanie w okresie 30.06 - 24.08.2019r. – 250 zł/tydzień, 
- transfer z/na lotnisko/dworzec kolejowy - 180 zł (w jedną stronę),
> podręczniki można wypożyczyć  lub zakupić w szkole, 
> istnieje możliwość modyfikacji zakwaterowania i wyżywienia (pokoje dwuosobowe, bez wyżywienia, ze śniadaniami itp.). Szczegółowe informacje na zapytanie: biuro@ecotravel.pl, 
> szkoła ma swojej ofercie również kursy specjalistyczne: German & Workexperience, German & Music, Business German, German & Wintersports,  a także kursy przygotowujące do egzaminów uniwersyteckich i kursy dla nauczycieli języka niemieckiego. Szczegółowe informacje na zapytanie: biuro@ecotravel.pl 
 

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.